Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach projektu                                         „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Psycholog w projekcie „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pracodawca:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej 
34-483 Lipnica Wielka 518;

 I. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zatrudnienie na stanowisku psychologa w  projekcie „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 • Wymiar czasu pracy : 1/2 etat

 II. Do obowiązków psychologa w ramach świadczonej pracy należeć będzie:

 1. Opracowywanie diagnoz psychologicznych osób zgłaszających się po wsparcie oraz  członków ich rodzin. 
 2. Udzielanie wsparcia psychologicznego mieszkańcom Gminy Lipnica Wielka
 3. Prowadzenie zajęć terapeutyczno – motywacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Prowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa w obszarze wsparcia psychologicznego m.in. w zakresie pełnienia funkcji wychowawczych, profilaktyki mającej na celu wsparcie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Prowadzenie treningów edukacyjnych dla poszczególnych grup klientów Ośrodka,
 6. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 8. Ścisła współpraca z kadrą zarządzającą projektami, raportowanie wykonywanych zadań.
 9. Współpraca z pracownikami świadczącymi pracę socjalną w ramach projektu „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” oraz z pracownikiem socjalnym zajmującym się świadczeniami z pomocy społecznej.

III. Warunki udziału w naborze oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wymagania niezbędne:

1.Posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku psychologia.

2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

3.Obywatelstwo polskie.

4.Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku psychologa.

5.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i kodeksu postępowania administracyjnego oraz dokumentów i wytycznych dotyczących realizacji wsparcia z zakresu włączenia społecznego (EFS).

6. Osoba nie skazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

− list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,

− życiorys zawodowy (CV),

− kwestionariusz osobowy,

− oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu wraz z dokumentami 

   potwierdzającymi kwalifikacje,

− oświadczenie kandydata o stażu pracy, 

− oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na 

   oferowanym stanowisku,

IV. Warunki współpracy

Umowa o pracę w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu                                 tj. 01.06.2021 do dnia 30.06.2023

VII.  Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 11.05.2021 do godziny 10:00 na adres e-mail: ops@lipnicawielka.pl  lub osobiście w siedzibie OPS tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej 34-483 Lipnica Wielka 518; z dopiskiem oferta psycholog w ramach projektu „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”

Dodatkowych informacji udziela kierownik OPS Pani Grażyna Lach pod numerem telefonu 1826 349 90  oraz e-mail ops@lipnicawielka.pl

Klauzula informacyjna dla:

wykonawców będących osobami fizycznymi,

wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,

pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),

członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej 
34-483 Lipnica Wielka 518;

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 609651709, 
e-mail: iodo.public@gmail.com 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  Pełnienie funkcji psycholog : „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dodatkowych informacji udziela kierownik OPS Pani Grażyna Lach pod numerem telefonu 1826 349 90  oraz e-mail ops@lipnicawielka.pl

Oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu 
Oświadczenie kandydata o stażu pracy
Oświadczenie kandydata 
Oświadczenie kandydata przeciwwskazania zdrowotne 
Oświadczenie kandydata obywatelstwo polskie.
Oświadczenie kandydata niekaralność
Oświadczenie kandydata znajomość obowiązujących przepisów prawnych 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu