Rekrutacja

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej  zaprasza do udziału w projekcie „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”- UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

 • osoby zamieszkałe na terenie gminy Lipnica Wielka  lub pracująca na terenie Gminy Lipnica Wielka  i/lub uczącej się̨ na ternie Gminy 
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Preferowani kandydaci:

 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby pozostające bez pracy 
 • Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • Osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Indywidualne treningi psychologiczne
 • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
 • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
 • Staże zawodowe z gwarancją zatrudnienia 

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z biurem projektu „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” Biuro projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej , Lipnica Wielka 518 34-483 Lipnica Wielka na Orawie tel: (+48) 18 26 349 90, e-mail: ops@lipnicawielka.pl