ZAPYTANIE OFERTOWE-Organizacja i przeprowadzenie – kompleksowa usługa kursu prawa jazdy kat. „B” o

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacji zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie – kompleksowa usługa kursu prawa jazdy kat. „B” obejmująca:

 • przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ,,B”, 
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych, 
 • ustalenie i opłacenie badań lekarskich 
 • ustalenie i opłacenie terminu egzaminu państwowego 

dla 4 uczestników projektu: „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

34-483 Lipnica Wielka 518

 1.     Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

80411000-8 Usługi szkół jazdy

80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie – kompleksowa usługa kursu prawa jazdy kat. „B” obejmującego: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ,,B”, zapewnienie materiałów szkoleniowych, ustalenie i opłacenie badań lekarskich, ustalenie i opłacenie terminu egzaminu państwowego  dla 4 uczestników projektu: „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników szkoleń oraz przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia o maksymalnie 50% jego wartości.

Czas trwania: min. 60 godzin (po odliczeniu przerw) w tym:

 1. zajęcia teoretyczne min. 30 godz. (przy czym 1 godzina wynosi 45 min.),
 2. zajęcia praktyczne min. 30 godz. (przy czym 1 godzina wynosi 60 min.).

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1212) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206 z późn. zm.).

W zakresie organizacji i przeprowadzenia – kompleksowa usługa kursu prawa jazdy kat. „B” obejmująca:

 • przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ,,B”, 
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych, 
 • ustalenie i opłacenie badań lekarskich 
 • ustalenie i opłacenie terminu egzaminu państwowego

Od Wykonawcy wymaga się:

 1. Pokrycia kosztów badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań (w razie niezakwalifikowania się uczestnika, wysłanego na szkolenie przez Zleceniodawcę, z powodu zastrzeżeń lekarskich, Zamawiający pokryje wyłącznie koszty badań lekarskich – taka osoba nie będzie uczestniczyć w szkoleniu).
 2. Ubezpieczenia uczestnika szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 3. Przeprowadzenia pełnego szkolenia, obejmującego 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.
 4. Ewaluacji obejmującej:
 5. przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych,
 6. przygotowanie i przeprowadzenie testu i/lub egzaminu wewnętrznego z zakresu wszystkich modułów tematycznych dla Uczestnika
 7. Ustalenia terminu i opłacenia kosztów egzaminu państwowego kat. B w Ośrodku Ruchu Drogowego (teorii i praktyki), w taki sposób, że Wykonawca:
 8. opłaci koszty egzaminu teoretycznego,
 9. opłaci koszty egzaminu praktycznego.
 10. Wystawienia certyfikatu potwierdzającego udział w kursie.

Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie zrealizowane i udokumentowane usługi objęte przedmiotem zamówienia, wg cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana po zorganizowaniu i przeprowadzeniu pełnego kursu (tj. badań lekarskich, ubezpieczenia, zajęć teoretycznych i praktycznych, ustalenie i opłacenie terminu egzaminu państwowego).

 1. Termin wykonania zamówienia:
 1. Termin realizacji zamówienia do 31.07.2023 r.
 2. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu składania oferty.
 3. Zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie ustalonym wspólnie z Zamawiającym, zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Zajęcia praktyczne będą ustalane indywidualnie z Uczestnikiem kursu.
 1. Miejsce realizacji zamówienia:
 1. Wykonawca zorganizuje kurs w odległości maksymalnie 50 kilometrów od siedziby Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                          w postępowaniu dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, w szczególności nie wszczęto wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub układowego, a także postępowania egzekucyjnego,
 5. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Wykonawcy składają oświadczenia RODO wg wzoru określonego przez Zamawiającego załącznik 3 do zapytania ofertowego.

 • Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1. W trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. Zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. Zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy;
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.
 • Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: (dotyczy każdej części postępowania)

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1. Cena brutto – max. 100 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

Cmin

Pc = ————– x 100 pkt.

Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej                         ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany własnoręcznie podpisanych dokumentów) na adres: lipnica_rpo@wp.pl w terminie do 17.04.2023 r. do godz. 15.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową, czy kurierską.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 • Dodatkowe warunki:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 3. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
 6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Unieważnienie postępowania (dotyczy każdej części postępowania)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:

 1. jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania,
 2. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 5. została złożona jedna ważna oferta a jej cena przekracza wartość rynkową wynikającą z oszacowania wykonanego przez Zamawiającego.

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy każdej części postępowania)
 1. Klauzula informacyjna dla:
 2. wykonawców będących osobami fizycznymi,
 3. wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 4. pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 5. członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej 

34-483 Lipnica Wielka 518

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Jan Kuliga 609651709, e-mail: iodo.public@gmail.com

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Dudek pod numerem telefonu 668 341 139 oraz adresem email: lipnica_rpo@wp.pl
 • Załączniki
 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Oświadczenia RODO
  Załączniki do pobrania – Pobierz