Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej

Projekt „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej 

Na realizację zamówienia pn.: Pełnienie funkcji specjalista ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb projektu „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”.” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej 
34-483 Lipnica Wielka 518;

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 Pełnienie funkcji specjalisty ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb w ramach projektu „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”.” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej . Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 1. Do obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Wykonawca zapewni zespół specjalistów typu: psycholog, pedagog, doradca zawodowy, którzy dobierani będą do zespołu przeprowadzającego diagnozy w zależności od potrzeb.

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, każdego uczestnika projektu, tj.: 66 osób -Diagnoza potrzeb i potencjałów wykonana zostanie przez Specjalistę ds. diagnoz. Zespół specjalistów analizował będzie indywidualne predyspozycje UP i przy konsultacji z pracownikami socjalnymi oraz specjalistami typu: psycholog, pedagog, doradca zawodowy itp., którzy dobierani będą̨ do zespołu przeprowadzającego diagnozy w zależności od potrzeb. Specjalista ds. IDP w konsultacji z psychologiem odpowiedzialny będzie za opracowanie części psychospołecznej w tym identyfikacji indywidualnych problemów społ., potencjału, zasobów, deficytów, ograniczeń́ w tym zdrowotnych (wskazanie metod i narzędzi przybliżających UP do wyeliminowania lub złagodzenia barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i/lub powodujących oddalenie od rynku pracy);pomiar kompetencji i umiejętności społecznych niezbędnych do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, Doradca zawodowy odpowiedzialny będzie za opracowanie diagnozy w obszarze preferencji zawodowych , który wskaże indywidualne potrzeby w tym obszarze, możliwości, potencjał oraz ograniczenia. Zespół zapewni w ramach procesu diagnostycznego wyspecjalizowane narzędzia, które są̨ zgodne ze standardami pracy socjalnej oraz metodyką pracy socjalnej jak również̇ psychologii, doradztwa zawodowego. Narzędzia oraz język komunikacji zostanie dostosowany do możliwości osoby poddanej diagnozie. Miejsce realizacji- w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu zamieszkania uczestnika projektu w zależności od zidentyfikowanych możliwości i potrzeb UP. Specjalista ds. diagnoz w oparciu o uzyskanie wyniki diagnozy opracuje Indywidualną Ścieżkę̨ Udziału w projekcie dla każdego UP w formie Planu Pomocy UP przy założeniu by każdy uczestnik skorzystał z co najmniej 3 usług aktywnej integracji. Specjalista będzie dokonywał cyklicznej oceny nabytych umiejętności i kompetencji jak również̇ oceny postępu w kontekście zaplanowanych celów i rezultatów poszczególnych uczestników projektu oraz dostosowania indywidualnych potrzeb i możliwości do potrzeb UP. Przy współpracy ze specjalistami realizującymi indywidualne oraz grupowe formy wsparcia, pracownikami socjalnymi oraz w oparciu o dokonywane oceny postępu uczestników – dokonywał będzie zmian (aktualizacji) do Indywidualnej Ścieżki Wsparcia UP. W ramach realizacji diagnozy UP, opracowania Indywidualnej Ścieżki Udziału, monitorowania postępów i analizy potrzeb przewidujemy 8 godzin na UP w tym 4 godzin na przeprowadzenie diagnoz oraz 4 na ocenę̨ postępów oraz aktualizację planów pomocy. Łączny zakres godzinowy wynosi 528 godzin okresie realizacji usługi tj. marzec 2021 do 30.06.2023

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych diagnoz potrzeb oraz planowania indywidualnej ścieżki wsparcia, doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej, posiadania wykształcenia wyższego
 3. Przedłoży wraz z ofertą metodologię badań diagnostycznych celem zapewnienia jakości i trafności realizowanej usługi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

IV. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. marzec 2021 do dnia 30.06.2023

 V. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

VI. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

VII.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 09.03.2021 do godziny 14:30 na adres e-mail: ops@lipnicawielka.pl  lub osobiście w siedzibie OPS tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej 34-483 Lipnica Wielka 518; z dopiskiem „zapytanie o cenę – specjalista ds. IPD – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

Dodatkowe warunki

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 3. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
 6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

wykonawców będących osobami fizycznymi,

wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,

pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),

członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej 
34-483 Lipnica Wielka 518;

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 609651709, 
e-mail: iodo.public@gmail.com 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  Pełnienie funkcji specjalisty ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb w ramach projektu „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dodatkowych informacji udziela kierownik OPS Pani Grażyna Lach pod numerem telefonu 1826 349 90  oraz e-mail ops@lipnicawielka.pl

Załączniki:
Formularz Oferty
Oświadczenie RODO
Oświadczenie Wykonawcy